Wielki czciciel Krzyża Świętego
Św. Benedykt z Nursji słynął z wielkiej czci dla Krzyża Świętego. Bóg poprzez ten znak w cudowny sposób niweczył szatańskie zamiary i dokonywał wielu cudów w jego życiu. Pobożność i cześć ogromnej rzeszy wiernych dla św. Benedykta przechowała dla potomnych niezwykłą pamiątkę po tym wielkim Patriarsze Zakonów – medalik krzyżowy. Został on upowszechniony w XVII wieku dzięki św. Wincentemu à Paulo, który polecił, aby siostry miłosierdzia nosiły go przy swoich różańcach. Medalik krzyżowy św. Benedykta należy do najstarszych i najbardziej czczonych w Kościele katolickim medalików.
Powierz się opiece św. Benedykta
Taki poświęcony przez kapłana medalik możemy wysłać również Tobie! Będzie on dla Ciebie doskonałą pomocą w codziennej pracy nad sobą i kształtowaniu w duszy usposobienia podatnego na współpracę z łaską naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Pamiętaj, że medalik ten nie jest amuletem! Aby dostąpić łask związanych z jego noszeniem, niezbędna jest silna wiara w Boga połączona z modlitwą i oddawaniem czci świętemu Benedyktowi.
Na awersie medalika widnieje wizerunek św. Benedykta, stojącego na tle ołtarza. Święty zakonodawca w prawej ręce trzyma krzyż. Po tej samej stronie znajduje się także pęknięty kielich, z którego wypełza wąż - jest to nawiązanie do rozpoznania przez św. Benedykta trucizny podanej mu przez wrogów w klasztorze w Vicovaro. W lewej ręce św. Benedykt trzyma księgę, a pod nią znajduje się kruk, który przechodzi koło chleba. To przypomnienie innego wydarzenia z życia świętego, kiedy nakazał on krukowi ukrycie zatrutego chleba, który miał uśmiercić zakonodawcę.
Przy postaci św. Benedykta widnieje napis: Crux Sancti Patris Benedicti – Krzyż Świętego Ojca Benedykta. Zaś na obrzeżu medalika: Eius in obitu nostro praesentia muniamur – Niech Jego obecność nas broni w godzinę śmierci.
Na górze umieszczony jest napis: PAX – Pokój lub IHS – oznaczający Jezusa Chrystusa
Na czterech polach między ramionami krzyża znajdują się litery: C. S. P. B.Crux Sancti Patris Benedicti – Krzyż Świętego Ojca Benedykta.
Na belce pionowej krzyża: C. S. S. M. L.: Crux Sancta Sit Mihi Lux - Krzyż święty niech mi będzie światłem. Na belce poprzecznej: N. D. S. M. D. - Non Draco Sit Mihi Dux - Niech szatan (dosł. smok) nie będzie mi przewodnikiem.
Na obrzeżu medalika po prawej stronie: V. R. S. N. S. M. V.Vade Retro Satana, Numquam Suade Mihi Vana – Idź precz szatanie, nie kuś mnie do próżności. Na obrzeżu medalika po lewej stronie: S. M. Q. L. I. V. B.Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bibas – Złe jest to co podsuwasz, sam pij truciznę.
Zamawiając medalik, otrzymasz także:
Poświęcony obrazek z wizerunkiem świętego Benedykta. Na jego odwrocie znajduje się egzorcyzm do św. Benedyka po polsku i po łacinie. Odmawiaj go szczególnie w chwilach pokus szatana, a Twoje żarliwe zwrócenie się ku Bogu wraz z wezwaniem św. Benedykta oddali Cię od niebezpieczeństwa duchowego. Jego niewielki format i trwałe wykonanie sprawiają, że możesz go mieć zawsze przy sobie!
Broszurkę Medalik św. Benedykta, zawierającą m.in. najważniejsze informacje dotyczące św. Benedykta i Jego kultu, dokładny opis symboliki medalika, świadectwa osób, które za pośrednictwem medalika krzyżowego otrzymały duchowe i cielesne łaski, czy modlitwy do św. Benedykta.
Dołącz do akcji Św. Benedykcie – broń mnie od złego!
Wypełnij poniższy formularz, abyśmy mogli przesłać Ci specjalny pakiet dla uczestnika akcji, zawierający m.in. poświęcony medalik św. Benedykta (koszt wysyłki pokrywa organizator – Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi)
WYŚLIJ
 
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
więcej >>
Copyright by Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi